Postní doba jinak: víra, naděje a láska!

Jak prožívat tento rok postní dobu? Papež František nám připomíná, že je to speciální doba, vhodná k tomu, abychom utvrzovali naši víru, stali se nositeli naděje a rostli v lásce. Je tím jinými slovy řečeno to co, slyšíme každý rok na začátku postní doby, když se nám sype popel na hlavu: „Obraťte se a věřte Evangeliu!“ K tomuto obracení nám pomáhá modlitba, půst a almužna.

Modlitba a víra: Jen modlitba nás spojuje s Bohem. Modlitba, která je plodem důvěry. Věříme, že Bůh jde s námi v naší životní cestě a cítíme potřebu s ním komunikovat.

Půst a naděje: Postit se znamená jít proti proudu a mít naději v tom, že dobro vždy zvítězí nad zlem, že světlo zvítězí nad tmou. A být nositelem naděje je hlavní povolání křesťana v dobách Covid-19.

Almužna a láska: Naše almužna má být vyjádřením lásky. Lásky, která je velmi konkrétní. Z lásky dáváme, ale s láskou a vděčností také přijímáme. Láska má být prožívaná jako pozornost vůči každému člověku a soucit s ním: láska se raduje, když vidí druhého růst, a souží se, pokud vnímá jeho tíseň: osamělost, nemoc, zoufalství, nouzi, živoření na ulici. K prožívání postní doby s láskou papež František připomíná:  „Prožívat letošní postní dobu v duchu lásky znamená ujímat se lidí, kteří trpí anebo pociťují úzkost či opuštěnost v důsledku koronavirové pandemie. V kontextu veliké nejistoty, která panuje nad zítřkem, pamatujme na slova, jimiž se Bůh obrací ke svému služebníku: »Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil« (Iz 43,1). Skrze svou lásku dodávejme důvěru a dávejme druhému člověku zakusit, že Bůh ho miluje jako své dítě.“

Kéž bychom našli konkrétní způsob, jak vyjadřovat lásku, naději a víru. Každý den, když budeme mít oči a srdce otevřené, uvidíme, že Bůh nám dává příležitost mu sloužit v našich bratřích a sestrách.  Ať je to výzva tohoto měsíce!

Požehnanou postní dobu!