P. Augustin Schubert, OSA

P. Augustin Schubert, OSA

1900-1942

Augustinián, kněz, mučedník

Dachauský vězeň č. 27.127


P. Augustin Schubert, OSA
se narodil 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn železničního úředníka. Po základním vzdělání a studiu na gymnasiu ve Štěpánské ulici se stal r. 1921 posluchačem na filosofické fakultě Karlovy university. V katolickém vysokoškolském kroužku se seznámil s řadou studentů, z nichž se někteří stali jeho spolubratry po jeho vstupu do řádu sv. Augustina. Roku 1924 byl promován na doktora filozofie a ještě téhož roku vstoupil jako br. Augustin do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše.

P. Augustin byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1929 a příští neděli 27. ledna slavil u sv. Tomáše primici. Ještě téhož roku byl zvolen převorem a administrátorem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným duchovním správcem čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. Brzy patřil mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i ve katedrále sv. Vita a na českých a moravských poutních místech.

P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se na velkých poutních místech už po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní uvědomění. Dne 26.srpna 1940 byl pod záminkou urážky německé branné moci zatčen. Přes pražskou Pankrác vedla jeho další křížová cesta do Oranienburgu (Tam byl oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých vysokých škol) a dále do Dachau. Tam 28. července 1942 podlehl útrapám svého dlouhého věznění, těžké práci , otevřené tuberkuloze a srdeční slabosti.

Jeho popel měl být podle pokynů Gestapa uložen v tichosti někde mimo Prahu (Dolní Ročov). Popel však nebyl nikdy vydán.

P. Augustin Schubert byl hluboce duchovní a přitom dětinně zbožný a upřímný charakter, plný vášnivého citu pro spravedlnost, a  šel pro své přesvědčení do důsledku. Dnes je oběť života P.Augustina odkazem  a připomínkou pro budoucnost.

MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ

Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupiteli, který povyšuješ ty, kdo jsou pokorného srdce, dej, aby byl oslaven tvůj věrný služebník Augustin Schubert, který Ti vydal svědectví obětí života při šíření Božího Království.

Dokumenty, fotografie, vzpomínky a svědectví o vyslyšení prosby posílejte na adresu:Klášter sv. Tomáše, Josefská 8. 118 00 Praha 1.  Schubert@augustiniani.cz

Open