P. Augustin Schubert, OSA

P. Augustin Schubert, OSA

1900-1942

Augustinián, kněz, mučedník

Dachauský vězeň č. 27.127

Boží služebník P. Augustin Schubert, OSA: „Na cestě ke  svatosti“

 Ve středu 19. dubna v 18 hodin byla modlitbou nešpor zahájena diecézní fáze beatifikačního procesu  augustiniánského kněze a mučedníka P.  Augustina Schuberta, OSA, za přítomností pražského arcibiskupa Jana Graubnera.

Ve středu 19. 4. 2023 v krásném augustiniánském kostele svatého Tomáše proběhla první část úvodního zasedání procesu blahořečení, resp. prohlášení za mučedníka Božího služebníka P. Augustina Schuberta, z řádu svatého Augustina, který byl v roce 1942 zavražděn in „odium fidei“ v koncentračním táboře Dachau. Při slavení nešpor, kterým předsedal Mons. Jan Grauber, arcibiskup  pražský, zazněla chvála Bohu za dar života a věrné svědectví služebníka Božího Augustina Schuberta, který se spolu s Božím lidem modlil za dobrý průběh téhož díla.

Po skončení liturgické akce se v klášteře svatého Tomáše konalo první zasedání diecézního šetření. Zasedání předsedal arcibiskup Graubner, při němž členové tribunálu i generální postulátor řádu svatého Augustina složili přísahu. Na závěr téhož zasedání složili přísahu také členové historické komise, které předsedal P. William S. Faix, OSA. Slavnosti byli přítomni také pomocný biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer (zvláštní delegát arcibiskupa pro tuto záležitost) a bratři augustiniáni z pražské komunity. Přítomna byla také řada farníků a ctitelů. Svědectví a trvalá pověst mučednictví Božího služebníka Schuberta, který odvážně odsuzoval zlořády své doby, je stálou výzvou k evangelijní věrnosti.

P. Josef Sciberras, OSA. Postulátor

                            ***
P. Augustin Schubert, OSA
se narodil 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn železničního úředníka. Po základním vzdělání a studiu na gymnasiu ve Štěpánské ulici se stal r. 1921 posluchačem na filosofické fakultě Karlovy university. V katolickém vysokoškolském kroužku se seznámil s řadou studentů, z nichž se někteří stali jeho spolubratry po jeho vstupu do řádu sv. Augustina. Roku 1924 byl promován na doktora filozofie a ještě téhož roku vstoupil jako br. Augustin do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše.

P. Augustin byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1929 a příští neděli 27. ledna slavil u sv. Tomáše primici. Ještě téhož roku byl zvolen převorem a administrátorem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným duchovním správcem čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. Brzy patřil mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i ve katedrále sv. Vita a na českých a moravských poutních místech.

P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se na velkých poutních místech už po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní uvědomění. Dne 26.srpna 1940 byl pod záminkou urážky německé branné moci zatčen. Přes pražskou Pankrác vedla jeho další křížová cesta do Oranienburgu (Tam byl oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých vysokých škol) a dále do Dachau. Tam 28. července 1942 podlehl útrapám svého dlouhého věznění, těžké práci , otevřené tuberkuloze a srdeční slabosti.

Jeho popel měl být podle pokynů Gestapa uložen v tichosti někde mimo Prahu (Dolní Ročov). Popel však nebyl nikdy vydán.

P. Augustin Schubert byl hluboce duchovní a přitom dětinně zbožný a upřímný charakter, plný vášnivého citu pro spravedlnost, a  šel pro své přesvědčení do důsledku. Dnes je oběť života P.Augustina odkazem  a připomínkou pro budoucnost.

MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ

Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupiteli, který povyšuješ ty, kdo jsou pokorného srdce, dej, aby byl oslaven tvůj věrný služebník Augustin Schubert, který Ti vydal svědectví obětí života při šíření Božího Království.

Dokumenty, fotografie, vzpomínky a svědectví o vyslyšení prosby posílejte na adresu:Klášter sv. Tomáše, Josefská 8. 118 00 Praha 1.  Schubert@augustiniani.cz

Open