Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Farář:

 

  

 

 

 

P.Angelo Lemme, OSA.

Tel.+420733622242

alemme53@gmail.com

 

 Farní vikář: 

 

P. William Faix, OSA.

Tel. +420602643365

wfaix@gmail.com

Farní vikář:


P. Imman Abellana, OSA.
Tel.+420730817348

frayimmannoelosa@gmail.com

Farní vikář:

  P. Juan Provecho, OSA

Tel. +420602684538

juan@augustiniani.cz

P. Angelo Lemme, OSA, farář
P. William Faix, OSA,farní vikář
P. Imman Abellana, OSA,farní vikář
P. Juan Provecho, OSA, farní vikář

P. Filip Milan Suchán O.Praem, rektor kostela P. M. pod Řetězem

P. Pavel Pola, OCD, rektor kostela u Pražského Jezulátka

Sestra Tarcisie, CJ

Pavel Šimek 

Marie Hradecká

Marie Šarová

Jakub Trefný

Martin Bašár

Helena Klápová
Martin Kotek

Kateřina Tourková

P. Angelo Lemme, OSA, fařář

P. Juan Provecho, OSA
Miloš Kopa
Štěpán Svoboda
Josef Malíř
Marek Svoboda

Chceme prohloubit svou víru a naději a přistupovat k tomu s odvahou: nebudeme se bát a budeme vždy důvěřovat v Boží milost, blízkost a něžnost. Víme, jak říkal sv. Pavel, komu patříme; a díky tomu nemáme proč se bát. S jeho pomocí i s pomocí lidí, které on nám posílá do cesty, dokážeme překonávat všechny překážky a problémy.

Činnosti: 

Pondělí:
18:05–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE
Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Sv. Augustin

Snad nejdůležitější pilíř identity farnosti sv. Tomáše tvoří pro mě postava sv. Augustina: bytostná spjatost s klášterem augustiniánů, fungování tzv. třetího řádu, každoroční Augustiniánský týden a samozřejmě i samotná podoba našeho farního kostela sv. Tomáše – to vše vytváří rámec našeho sebepojetí a podmínky pro mnohé aktivity.

Mezinárodní ráz

Nevím, zda by se po celém světě našlo mnoho kostelů, které by pod jednou střechou sdružovaly hned několik farních komunit tak, jak to máme u sv. Tomáše. Česká, anglická, španělská a filipínská komunita tvoří jeden neopakovatelný a vskutku multikulturní celek, krásnou ukázku pravé katolicity naší církve. Jsme různí a zároveň blízcí, chceme být otevření a navzájem se obohacovat.

Školství a vzdělávání

Spojení farnosti sv. Tomáše s mateřskou a základní školou a také gymnáziem sv. Augustina vychází z kombinace dvou důležitých složek poslání řádu augustiniánů – šíření osvěty a duchovní služby. I tento důraz na vzdělávání a jeho propojení s duchovním životem nás ve mnohých ohledech charakterizuje.

Bohatý kulturní a společenský život

Množství a spektrum aktivit farnosti sv. Tomáše je bezpochyby působivé. Jazykové kurzy, biblické hodiny, farní slavnosti či pivobraní – to je jen malý výčet z toho, co je pro farníky i další zájemce k dispozici. Chceme být aktivní, chceme se setkávat a radovat se. I to je důležitým článkem naší současné farní identity.

Charita

Mnoholetou tradici má naše farnost i v oblasti charitativní činnosti. Pečovat o potřebné, pomáhat lidem v nouzi, být otevření vůči cizímu neštěstí: o to vše se snažíme (nejen) na bázi farní charity.

Hudba

Důležitou součást identity naší farnosti tvoří v neposlední řadě i hudba. Svatotomášské varhany, aktivity sboru sv. Tomáše, sólová či společná vystoupení hudebníků, nahrávání CD či také adventní tradice zpívání staročeských rorátů dodává farnosti výrazný prvek kreativity a tvořivosti.

 

Otevřenost, mnohotvárnost, aktivnost. Toto jsou tři hlavní slova charakterizující současnou identitu farnosti sv. Tomáše.

Seznam knih je k dispozici buď na webových stránkách farnosti nebo k nahlédnutí v papírové podobě v refektáři, popř. lze v neděli v uvedený čas si vybírat knihy přímo v knihovně.

Kromě duchovní literatury je k dispozici i beletrie, která se bude časem rozrůstat.

Výpůjční doba: každou neděli po české mši sv. 10,30 - 11,30, lze i individuálně, dle dohody a časových možností.

Kontakt: Martin Kotek, telefon 605 284 310 a e-mail: martinchik@volny.cz

česká beletrie

česká náboženská literatura

English NON RELIGIOUS literature

English RELIGIOUS literature

Kromě pravidelných bohoslužeb, které jsou v češtině slouženy každý den, jsou také dvě mše v anglickém jazyce v sobotu a v neděli, ve španělském jazyce v neděli a v filipínském jazyce v neděle. Každý den v určených časech zpovídají hodinu a půl dva kněží a kromě toho i jindy na požádání. Česká, španělská, filipinská i anglická komunita mají farní radu, která je organizována a funguje podle arcidiecézních předpisů. 

Věřícím ve farnosti sv. Tomáše je nabízen následující program:

 • Každý úterý večer probíhá vzdělávání dospělých ve víře.
 • Rovněž každou středu večer probíhá biblická hodina v angličtině.
 • Každý týden se koná katechetická výuka v 18 různých skupinách.
 • Každý týden je vyučována angličtina a španělština.
 • Aktivní je také Svatotomášský sbor – Cantores ad St. Thomam Pragae, který každoročně pořádá festival duchovní hudby. Zkouška sboru se koná každou neděli večer.
 • Farní charita sv. Rity přijímá oblečení a jiné věci pro potřebné v Praze i v cizině. Více než tři nákladní auta oblečení, zdravotnického materiálu a jiného zboží byla poslána na Ukrajinu.
 • Každou sobotu klášter poskytuje jídlo a oblečení asi 60 bezdomovcům.
 • Každý rok se ve farnosti pořádají poutě do Svaté Dobrotivé v Zaječově (květen) a do Santiago de Compostella (prosinec).
 • Speciálně se konají přípravy na manželství i pro bilingvální páry.
 • Ve spolupráci s  školou sv. Augustina na Praze 4 je pořádán letní tábor.
 • Každoročně probíhá augustiniánské sympozium organizované augustiniány (vždy poslední týden v dubnu).
 • Každé pondělí  večer se schází Třetí řád sv. Augustina.
 • Týdně probíhá diskusní a modlitební setkání latinskoamerických studentů.
 • Kostel sv. Tomáše byl také vyhlášen pražskými irskými katolíky jako irský kostel.
 • Každou první středu v měsíci probíhají ekumenické modlitby.
 • Každý první čtvrtek v měsíci probíhají  modlitby Taizé.

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše řádu sv. Augustina v Praze.

Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem a je zaměřen především na církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál. Věnuje se však i současné duchovní hudbě.

Sbor pravidelně vystoupuje v kostele sv. Tomáše. Absolvoval však i nemálo dalších tuzemnských i zahraničních vystoupení.

Sbor je otevřen všem případným zájemcům o chrámovou hudbu. Všichni příchozí jsou vítáni a nemusejí se obávat příliš formálního přijetí.

Více informace zde 

© 2021. All Rights Reserved
Designed and Developed by UX Solutions
Open