Buďme misionáři!

Buďme misionáři!
Začíná měsíc říjen, měsíc růžence a měsíc misií. Maria je pro nás příkladem misionářky. Maria se po přijetí poselství od anděla Gabriela vydala na cestu a šla sloužit své sestřenici Alžbětě.
Všichni křesťané jsou stejně jako Maria povoláni být misionáři v církvi, která je misijní a synodální zároveň.
Je velmi zajímavé, že jednou z patronek misií byla svatá Terezie od Dítěte Ježíše, řeholnice, která celý život strávila v klášteře, ale modlila se a obětovala za misionáře a jejich evangelizační dílo.
Otázka, nad kterou vás vyzývám k zamyšlení, zní: Jak mohu být misionářem ve svém každodenním životě, jak mohu evangelizovat ve své práci, ve své rodině, ve svém společenském životě?
Všichni jsme povoláni k evangelizaci, jak řekl svatý Pavel: „Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.“ (1 Kor 9,16-19.22-23)
Výzva na tento měsíc by podle mě mohla znít takto: všichni bychom se měli modlit za misionáře a žít tak, abychom byli otazníkem pro lidi, kteří jsou, žijí a pracují vedle nás. A být takoví, aby se nás tito lidé ptali, proč tak jednáme. Tehdy budeme moci vydat svědectví o svém křesťanském životě a mluvit o Bohu, který je pro nás důležitý.

Být misionářem znamená žít s radostí, dělat věci s láskou a vědět, že Bůh nás nesmírně miluje, a proto jsme šťastní a hrdí na to, že jsme součástí jeho rodiny, rodiny otevřené všem a kde chceme, aby všichni poznali našeho Boha Otce, který vždy dává našemu životu smysl a štěstí!