Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Liturgické služby laiků

Liturgické služby laiků

Liturgická konstituce Sacrosanctum Concilium II. vatikánského koncilu hovoří o liturgické službě laiků v čl. 29, v odst. 1/III B věnovaném směrnicím, jež vyplývají z hierarchické a společenské povahy liturgie. Úvodní čl. 26 tohoto odstavce zdůrazňuje, že liturgická jednání nemají soukromý charakter, nýbrž jsou to slavení církve, jež je chápána jako svatý lid, sjednocený a uspořádaný biskupy. Liturgická jednání jsou proto záležitostí celé církve, zviditelňují ji a ovlivňují.

Ministranti v kostele sv. Tomáše

Modlitba sv. Tarsicia

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě.

Ke stažení: 

Farní charita – skupina sv. Rity z cascie

Charita je otevřena každou sobotu od 9 do 10 hodin!

Potřebujeme pánské oblečení!

Farní charita vyvíjí svoji činnost od 14. října 1998. Nejprve jsme pracovali ve farní kanceláři a darované věci jsme shromažďovali v přilehlé chodbičce. Od ledna 1999 jsme zahájili činnost v nových místnostech (vrátnice bývalého Domova důchodců s přilehlým skladem). Dosud jsme nashromáždili tolik šatstva, prádla, obuvi, nádobí, brýlí a hraček, že můžeme vyhovět skoro všem prosbám a ještě jsme dvě auta věcí odvezli už v roce 1998 sestrám Matky Terezy, v lednu jsme předali celé auto věcí Diakonii a misii CČSH, která pořádala sbírku pro Ukrajinu: 26. března t.r. jsme předali Středisku křesťanské sociální pomoci Úpice šatstvo, boty, pračku, nádobí, brýle atd. (pořádalo veřejnou sbírku materiální humanitární pomoci pro sociálně potřebné lidi nejen v ČR, ale v Bosně, Kosovu a pro krajany na Ukrajině a v Rumunsku.

Služby

Svatotomášský sbor
Smíšený sbor, který zpívá při slavnostních bohoslužbách po celý rok (převážně při nedělních mších v 9:30), je určen všem, kteří chtějí zpívat, a tak chválit Pána Boha. Podívejte se na program zkoušek. Není třeba se přihlašovat, stačí když noví zájemci přijdou na nedělní zkoušku.

Pracovní brigáda

Křesťanská nauka 2017/18

Katecheze pro děti a mládeže

Katecheze je rozdělena do skupin:
Čtvrtek (každý 14.dnů): 18:05–19:15 Skupina mládeže
Neděle 10:45–11:30: Náboženství pro děti školního věku

Setkání ministrantů

Účel je nejen naučit ty menší „řemeslu“ ministrantskému, ale zároveň i smysluplně využít jejich volného času. Proto by tato schůzka bude spojena s bohatým sportovním a zábavním programem zaměřeným na rozvíjení vztahů ve skupině a komunikaci mezi vrstevníky (ale určitě nejen na to).

Pastorace u sv. Tomáše 17/18

Pastorační cíle:

Rodina a vzdělání:
Setkání pro manžele (jednou za měsíc); na základě osobního pozvání s nabídkou „náplně“ těchto setkání, např. pozvat osobnost na „přednášku“; společná káva,čaj, ev. večeře. Připravit anketu, ze které by vyplynula témata setkání.Většina rodin navštěvujících farnost sv.Tomáše je však mimo Malou Stranu. Započalo by se v lednu 2017

Svátosti u sv. Tomáše

Příprava na křest

K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.

Je určena všem, kteří se připravují na křest nebo byli po­křtěni jako malé děti, ale nebyli křesťansky vychováni. Probírají se základy víry a křesťanského života. Setkání je otevřeno každému, kdo se chce seznámit s křesťanstvím, i když o křtu neuvažuje. Katechumenát se koná v pondělí od 18:00 hod.

Ke stažení: 

Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Mikuláš z Loun (Nicolaus de Luna): pocházel ze severozápadních Čech, asi po r. 1310 vstoupil do řádu. Získal rozsáhlé vzdělání studiem v cizině (dle mínění některých i na pařížské Sorbonně), v r. 1340 poprvé zvolen provinciálem bavorsko-české provincie. r. 1344 se zúčastnil v Praze uvedení Arnošta z Pardubic do úřadu arcibiskupa a působil na studiu generale u sv. Tomáše. Pro své znalosti ustanoven v r. 1348 jedním z prvních profesorů theologie pražské university.

Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

V kostele u oltáře Narození Páně v podlaze je zapuštěna náhrobní deska slavného rudolfínského nakladatele Aegidia Sadelera (+1629), mj. nakladatele rytiny Pohled na Prahu z r. 1606. V choru před hlavním oltářem se nalézá náhrobník rodiny Lobkoviců, při severní straně náhrobní deska rodiny Morzinů.

Klášterní pivovar

Klášterní pivovar

Významnou součástí svatotomášského komplexu byl pivovar. Podle klášterní tradice byl založen už v roce 1352, ale nejstarší písemný doklad pochází až z r. 1400. Codex Thomaeus má opis privilegia „sub sigillo Minoris civitatis supra aream prope maiorem portam, in qua est constructum braxatorium tempore fratirs Petri de Alba pro pecunia fratris Johannis dicti Walter sub anno Domini M0CCCC0.“ (…pod pečetí Menšího města na pozemek u větší brány, na němž byl postaven pivovar za času bratra Petra z Bělé za peníze bratra Jana řečeného Walter, v roce 1400).

Syndikovat obsah