Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Ministranti v kostele sv. Tomáše

Modlitba sv. Tarsicia

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě.

Ke stažení: 

Farní charita – skupina sv. Rity z cascie

Charita je otevřena každou sobotu od 9 do 10 hodin!

Potřebujeme pánské oblečení!

Farní charita vyvíjí svoji činnost od 14. října 1998. Nejprve jsme pracovali ve farní kanceláři a darované věci jsme shromažďovali v přilehlé chodbičce. Od ledna 1999 jsme zahájili činnost v nových místnostech (vrátnice bývalého Domova důchodců s přilehlým skladem). Dosud jsme nashromáždili tolik šatstva, prádla, obuvi, nádobí, brýlí a hraček, že můžeme vyhovět skoro všem prosbám a ještě jsme dvě auta věcí odvezli už v roce 1998 sestrám Matky Terezy, v lednu jsme předali celé auto věcí Diakonii a misii CČSH, která pořádala sbírku pro Ukrajinu: 26. března t.r. jsme předali Středisku křesťanské sociální pomoci Úpice šatstvo, boty, pračku, nádobí, brýle atd. (pořádalo veřejnou sbírku materiální humanitární pomoci pro sociálně potřebné lidi nejen v ČR, ale v Bosně, Kosovu a pro krajany na Ukrajině a v Rumunsku.

Služby

Svatotomášský sbor
Smíšený sbor, který zpívá při slavnostních bohoslužbách po celý rok (převážně při nedělních mších v 9:30), je určen všem, kteří chtějí zpívat, a tak chválit Pána Boha. Podívejte se na program zkoušek. Není třeba se přihlašovat, stačí když noví zájemci přijdou na nedělní zkoušku.

Pracovní brigáda

Křesťanská nauka 2018/19

Katecheze pro děti a mládeže

Katecheze je rozdělena do skupin:
Čtvrtek (každý 14.dnů): 18:05–19:15 Skupina mládeže
Neděle 10:45–11:30: Náboženství pro děti školního věku

Setkání ministrantů

Účel je nejen naučit ty menší „řemeslu“ ministrantskému, ale zároveň i smysluplně využít jejich volného času. Proto by tato schůzka bude spojena s bohatým sportovním a zábavním programem zaměřeným na rozvíjení vztahů ve skupině a komunikaci mezi vrstevníky (ale určitě nejen na to).

Pastorace u sv. Tomáše 18/19

Pastorační program farnosti sv. Tomáše 2018/2019
Během tohoto roku se zaměříme na:

1. TRPĚLIVOST : nespěchat, udělat si čas na toho, který sedí vedle mě… TRPĚLIVOST, JAKO PŘÍLEŽITOST
VNÍMÁNÍ TOHO DRUHÉHO

2. NEZAPOMÍNAT NA LIDI KOLEM MNE, KTEŘÍ CHODÍ DO KOSTELA.

3. POZNÁNÍ SV. AUGUSTINA A MODLITBA ZA POVOLÁNÍ DO AUGUSTINIÁNSKÉHO ŘÁDU

Svátosti u sv. Tomáše

Příprava na křest

K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.

Je určena všem, kteří se připravují na křest nebo byli po­křtěni jako malé děti, ale nebyli křesťansky vychováni. Probírají se základy víry a křesťanského života. Setkání je otevřeno každému, kdo se chce seznámit s křesťanstvím, i když o křtu neuvažuje. Katechumenát se koná v pondělí od 18:00 hod.

Ke stažení: 

Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Mikuláš z Loun (Nicolaus de Luna): pocházel ze severozápadních Čech, asi po r. 1310 vstoupil do řádu. Získal rozsáhlé vzdělání studiem v cizině (dle mínění některých i na pařížské Sorbonně), v r. 1340 poprvé zvolen provinciálem bavorsko-české provincie. r. 1344 se zúčastnil v Praze uvedení Arnošta z Pardubic do úřadu arcibiskupa a působil na studiu generale u sv. Tomáše. Pro své znalosti ustanoven v r. 1348 jedním z prvních profesorů theologie pražské university.

Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

V kostele u oltáře Narození Páně v podlaze je zapuštěna náhrobní deska slavného rudolfínského nakladatele Aegidia Sadelera (+1629), mj. nakladatele rytiny Pohled na Prahu z r. 1606. V choru před hlavním oltářem se nalézá náhrobník rodiny Lobkoviců, při severní straně náhrobní deska rodiny Morzinů.

Klášterní pivovar

Klášterní pivovar

Významnou součástí svatotomášského komplexu byl pivovar. Podle klášterní tradice byl založen už v roce 1352, ale nejstarší písemný doklad pochází až z r. 1400. Codex Thomaeus má opis privilegia „sub sigillo Minoris civitatis supra aream prope maiorem portam, in qua est constructum braxatorium tempore fratirs Petri de Alba pro pecunia fratris Johannis dicti Walter sub anno Domini M0CCCC0.“ (…pod pečetí Menšího města na pozemek u větší brány, na němž byl postaven pivovar za času bratra Petra z Bělé za peníze bratra Jana řečeného Walter, v roce 1400).

Klášterní knihovna

Klášterní knihovna

Brzy po založení kláštera vznikala knihovna. Podle klášterní kroniky již v r. 1289 existoval graduál a antifonář velkého formátu (grandis voluminis). Asi počátkem 14. století bylo při svatotomášském klášteře založeno „studium generale“ pro českobavorskou provincii, to vyžadovalo příslušný studijní materiál – v této době měla mít knihovna 45 převážně liturgických knih. Další rukopisy daroval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a pak zejména kancléř Karla IV. Jan ze Středy.

Syndikovat obsah