Kapitola V – Časné věci a starost o ně

Kapitola V – Časné věci a starost o ně

Šaty si ukládejte pod péčí jednoho nebo dvou bratří nebo kolik je třeba, aby je vyklepávali a chránili před moly. a jako jíte z jednoho stolu, tak se také oblékejte z jednoho skladu. Nestarejte se pokud možno o to, jaký oděv se na vás podle roční doby dostane a zda každý dostane, co si tam uložil, či co nosil někdo jiný, jen když každý má, co potřebuje.

Má to být proto, aby nikdo nepracoval sám pro sebe, nýbrž pracujte pro společný prospěch usilovněji a radostněji, než kdybyste pracovali každý sám pro sebe. Vždyť o lásce je psáno, že nehledá svůj prospěch a klade společný prospěch nad vlastní a nikoli vlastní nad společný. Čím vetší bude tedy vaše péče o společný prospěch než o vlastní majetek, tím vetší bude váš duchovní pokrok a nad všemi vašimi časnými potřebami bude zářit láska, která nikdy nepřestává.

Daruje-li tedy někdo svým synům nebo příbuzným v kláštere šatstvo nebo jiné potřebné věci, ti to nesmí přijmout tajně, nýbrž představený to může jako společnou věc dát tomu, kdo ji nejvíce potřebuje. Přijme-li však někdo něco tajně, ať je odsouzen jako zloděj.

Šaty si perte, jak určí představený, buď v prádelnách, aby přílišná péče o čistotu šatu neposkvrnila duši uvnitř.

Ani tělu neodpírejte koupel, žádá-li si to zdraví. Konejte na radu lékařovu a ať se tak stane bez omluvy a kdyby snad pacient nechtěl, ať to vykoná na příkaz představeného, co je potřebné pro jeho zdraví. Kdyby si to však někdo sám přál a nebylo by to dobré, ať není jeho žádosti vyhověno. Někdy se nám totiž škodlivé věci zdají užitečnými, protože v nich máme zálibu.

Je-li někdo nemocen, věřte mu bez váhání. Není-li však jisté, že ho lze vyléčit tím, co se jemu líbí, otažte se lékaře.

Do lázní nebo kamkoli jinam jdete, jděte alespoň dva nebo tři a každý jděte s tím, koho vám představený přidělí.

Někomu svěřte péci o nemocné, o rekonvalescenty a bratry jinak churavé, i když snad nemají horečku. Ten ať si ze společných zásob vyžádá, co je podle jeho mínění třeba.

Také ti, kdo pečují o jídlo, oděv a knihy, ať bez reptání poslouží svým bratřím.

O knihy žádejte v určenou hodinu. Kdo přijde jindy, nedostane je.

Kdo mají na starosti oděv a obuv, ať vydají bez zdráhání každému, co potřebuje.