Obnoveni bohoslužby!

www.augustiniani.cz

Bohoslužeb se bude moci od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 100 osob a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. dubna 2020 č. 452

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020
I. nařizuje
c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Od 24.4.2020

NEDĚLE – SUNDAY- DOMINGO
09,30 ČESKY
11,00ENGLISH
12,30 ESPAÑOL - ŠPANĚLSKY

14,00 FILIPINO – FILIPINSKY

SOBOTA - SATURDAY- SÁBADO

12,15 ČESKY ( S nedělní platností)

18,00 ENGLISH – ANGLICKY ( Sunday obligation Mass)

VŠEDNÍ DNY - WEEK DAYS- DÍAS DE LA SEMANA
12,15 ČESKY

***
Kostel je otevřen denně od 11: 00 do 13:20 hod.
V neděli od 08:45 do 15:15 hod.

***
Zpovídá se 30 minut přede mši sv.

***
Farní kancelář:

Pondělí: od 10:00 do 11:45 hod.
Čtvrtek: 18:15: 00-20:00 hod.