Adventní a vánoční projekt 2016

Podpora základního vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin z farnosti sv.Augustina v Poko v Kongu.

2. Shrnutí projektu
Současný projekt se zaměřuje na pomoc nezletilým dětem ze sociálně slabých rodin z farnosti, aby měly přístup k základnímu vzdělání a výchově.

Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro mládež v naší farnosti, podpořit křesťanské prostředí v rodinách a položit základy určité křesťanské elitě, která se bude věnovat sociálnímu rozvoji v zemi.

Celkové roční finanční náklady činí 2000 EUR

3. Náplň projektu

3.1. Situace v zemi
Podle výzkumu, který byl proveden v roce 2012 a zaměřen na vzdělávání dětí v Kongu, zhruba 7,4 milionů dětí a mládeže ve věku 5 až 17 let se neúčastní školní docházky. 3,5 milionů z nich jsou ve věku 6 až 11 let (což činí 47,6% z celkového počtu). 5 milionů dětí mladších 18 let jsou sirotci a mají přístup ke školnímu vzdělávání jen omezený.

Příčinami špatného školního vzdělávání, a to zejména na venkově, je politický systém. Náklady na vzdělávání, vzdálenost mezi bydlištěm a školou, nerovnoměrné rozdělení školní infrastruktury, úpadek školní infrastruktury, nedostatečné lidské zdroje, nedostatek školní potřeb i vojenské konflikty patří mezi hlavní překážky.

Hlavním důvodem kulturním a sociálně-ekonomickým je chudoba rodičů, nerovnoprávnost pohlaví daná místními zvyky, sociální status sirotků a hendikepovaných, úroveň vedení vesnic, počet dětí v rodině ve věku povinné školní docházky, zaměstnávání dětí, počet dlouhodobých chorob i nejistota a bezmocnost domácností.

Všechny tyto překážky zabraňují dětem mladším 18 let získat základní vzdělání, které rozvíjí samostatného jedince a patří mezi základní lidská práva.

3.2. Místní podmínky
Farnost sv. Augustina v Poko v Kongu se nachází na venkově, kde je populace zcela odkázána na zemědělství.

Kolaps zemědělství v roce 1990 způsobil extrémní chudobu.
Tento fakt má také těžký dopad na pastorační práci a budoucnost křesťanské víry. Misionáři si toho byli dobře vědomi, a proto založili vzdělávání právě na internátních školách, kde by mohla místní a domorodá mládež pobývat.

Následkem politické nestability v zemi byl veškerý majetek zničen během občanských válek a drancování. Měla by snad Církev kvůli dočasné nestabilitě zanechat svého snažení a vzdělávání mladých nepodporovat?

4. Popis projektu
4.1. Obecné cíle
Ročně zajistit vzdělávání 10 křesťanským školákům ze sociálně slabých rodin z farnosti sv. Augustina v Poko.

4.2.
Zajistit náklady na vzdělávání v místě bydliště pro 10 dětí mladších 18 let, z toho 5 chlapců a 5 děvčat.
A dále jednomu dítěti umožnit chodit do některé ze škol v hlavním městě Kinshase.

4.3.
Plánované aktivity
1. Zrealizovat kampaň na získání finančních prostředků ve prospěch vzdělávání dětí z nejchudších rodin.
2. Zaplatit náklady na vzdělávání pro vybraných deset dětí z farnosti sv. Augustina.
3. Zajistit pro ně studijní asistenci v jejich vlastní škole.

6. Délka projektu
Projekt potrvá šest let (od roku 2017).
Tato délka odpovídá ukončenému prvnímu a druhému základnímu vzdělávacímu cyklu v Kongu.

7. Udržitelnost projektu do budoucna
Rodiče vybraných dětí fungují v malé farní skupině, která má za úkol vzdělávání mládeže.
Přispějí každý párem vepřů, a tak vznikne komunitní vepřín jakožto zdroj příjmů. Následné zisky z vepřína pak budou příspěvkem místních obyvatel k farářem organizované pomoci potřebným lidem.

8. Poděkování
Předem děkuji všem ženám a mužům dobré vůle za účast na projektu znevýhodněných dětí z rodin farnosti sv. Augustina.

Otec Guylain Mukuanga, OSA

Podpora se navrhuje u těchto dětí:
- Ornela GUNABALI MAPUNGUANE
- Andrea MBOLIFULI GAMBOLIPAY
- Marie MIVUNGUNA MAMBAIKO
- Julie KUSANGENE ANISA
- Esther ANISA BEBU
- Guylaine SOKI
- Dieudonné YENGA DETRUWAY
- Yvonne UMBADE TUMUKA
- Daniela ANGOTOWA
- Simon BIKA
Více informace: P. Juan Provecho, OSA. juan@augustiniani.cz tel. 602684538