Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Administrátor:
P. Juan Provecho, OSA.
Tel.602684538
juan@augustiniani.cz
Farní vikáři:
P. William Faix, OSA.
Tel. 602643365
wfaix@augustiniani.cz
P. Jozef Ržonca, OSA.
Tel.739343793
jozef.rzonca@centrum.cz
P. Imman Abellana, OSA

Pastorační rada
P. Juan Provecho, OSA, administrátor farnosti
P. William Faix, OSA, farní vikář
P. Jozef Ržonca, OSA, farní vikář
P. Imman Abellana, OSA
P. Filip Milan Suchán O.Praem, rektor kostela P. M. pod Řetězem
P. Pavel Pola, OCD, rektor kostela u Pražského Jezulátka
Sestra Tarcosie, CJ
Marie Hradecká
Miloš Kopa
Kateřina Stenzlová
Štěpánka Pěnkavová
Helena Klápová
Marie Trefná
Ekonomická rada
P. Juan Provecho, OSA, administrátor farnosti
Miloš Kopa
Štěpán Svoboda
Josef Malíř
Marek Svoboda

Výroční zpráva farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Stručné dějiny

Nejstarší zpráva o kostele na tomto místě se datuje do roku 1229. Původně byl postavený a užívaný benediktiny z opatství sv. Markéty z Břevnova. V roce 1285 byla na příkaz Václava II. (+1305) nově příchozími augustiniánskými bratry tato kaple s vedlejším pozemkem přebudována na kostel s přilehlým klášterem. Celý komplex byl dvakrát zničen během husitských válek (1420–1437). Protože v té době většina farních kostelů v Praze přešla buď k husitům nebo utrakvistům, byl kostel sv. Tomáše vyhlášen farním kostelem římskokatolického společenství. Během raného říšského období (1526–1637) se stal královským kostelem. Augustiniánskému řádu byl zvláště nakloněn pozdější císař Svaté říše římské Karel VI. (+1740).

Stav farnosti

Nynější hranice farnosti zahrnují bývalý jezuitský a farní kostel sv. Mikuláše a čtyři filiální kostely: dřívější karmelitánský kostel sv. Josefa; kostel sv. Kajetána, původně theatinský kostel, nyní spravovaný redemptoristy; kostel Maltézských rytířů – Panna Maria pod Řetězem a známý kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko. Také kaple sv. Karla u sester boromejek patří do farnosti; senátní kaple sv. Václava už není využívána k liturgickým účelům.Západní a východní hranice farnosti leží přibližně od Čechova mostu podél řeky Vltavy až k Prokopské ulici, severní a jižní hranice sahají od sochy sv. Jana Nepomuckého v půlce Karlova mostu k soše sv. Jana Nepomuckého v polovině ulice Úvoz.

Obyvatelstvo farnosti

Na území farnosti je 273 obytných domů s asi 1500 obyvateli. Asi 160 z nich jsou katolíci, kteří navštěvují bohoslužby v kostele sv. Tomáše. Avšak jsou zde také jiní věřící, kteří navštěvují bohoslužby v jiných kostelích v okolí. Kromě toho je zde 400 katolíků, kteří pravidelně každou něděli navštěvují bohoslužby v anglickém jazyce. Kostel sv. Tomáše využívá také španělská komunita, kterou tvoří asi 95 věřících.

Pastorační služby

Kromě pravidelných bohoslužeb, které jsou v češtině slouženy každý den dvakrát včetně neděle, jsou také dvě mše v anglickém jazyce v sobotu a v neděli a ve španělském jazyce v neděli. Každý den v určených časech zpovídají hodinu a půl dva kněží a kromě toho i jindy na požádání.Česká, španělská i anglická komunita mají farní radu, která je organizována a funguje podle arcidiecézních předpisů. Povinně se musí setkání konat alespoň čtyřikrát do roka.Věřícím ve farnosti sv. Tomáše je nabízen následující program:

 • Každý týden se setkává skupina univerzitních studentů k liturgii, modlitbě a diskusi.
 • Každou středu večer probíhá vzdělávání dospělých ve víře.
 • Rovněž každou středu večer probíhá biblická hodina v angličtině.
 • Každý týden se koná katechetická výuka v 18 různých skupinách.
 • Každý týden je vyučována angličtina a španělština v 10 hodinách.
 • Týdně se vyučuje hra na kytaru, pro děti z místní školy je k dispozici ping-pong, výstavy a vánoční programy.
 • Aktivní je také Svatotomášský sbor – Cantores ad St. Thomam Pragae, který každoročně pořádá festival duchovní hudby. Zkouška sboru se koná každou neděli večer.
 • Farní charita sv. Rity přijímá oblečení a jiné věci pro potřebné v Praze i v cizině. Více než tři nákladní auta oblečení, zdravotnického materiálu a jiného zboží byla poslána na Ukrajinu.
 • Každou sobotu klášter poskytuje jídlo a oblečení asi 60 bezdomovcům.
 • Každý den probíhá adorace Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Josefa.
 • Každý rok se ve farnosti pořádají poutě do Svaté Dobrotivé v Zaječově (květen) a do Santiago de Compostella (červenec).
 • Speciálně se konají přípravy na manželství pro bilingvální páry.
 • Ve spolupráci s místní školou na Malé Straně je pořádán letní tábor asi pro 35 dětí během posledních dvou týdnů v červenci.
 • Každoročně probíhá augustiniánské sympozium organizované augustiniány (vždy poslední týden v dubnu).
 • Každé pondělí a úterý večer se schází Třetí řád sv. Augustina.
 • Týdně probíhá diskusní a modlitební setkání latinskoamerických studentů.
 • Každé úterý se koná modlitební setkání za povolání.
 • Kostel sv. Tomáše byl také vyhlášen pražskými irskými katolíky jako irský kostel.
 • Každý první čtvrtek v měsíci probíhají ekumenické modlitby.
 • Během čtyř měsíců v roce mají rodiny farnosti k dispozici katechetické materiály určené pro práci v rodině.

Zvláštní problémy farnosti

 • Probíhá stálý úbytek katolických obyvatel Malé Strany nejen v důsledku úmrtí, ale i stěhování. Jenom v tomto roce se odstěhovaly tři mladé rodiny.
 • U části farníků přetrvávají obtíže v přijetí některých nových forem pastorační práce, i když je vidět rostoucí otevřenost a dokonce i ocenění např. pro dětské bohoslužby, obnovené tradiční vánoční slavnosti, Květnou neděli a Velikonoce a Boží Tělo s aktivní účastí anglicky mluvící komunity. V začátcích bylo pro některé členy české katolické komunity obtížné přijmout některé nové formy pastorace, ale pokroky jsou už vidět.
 • Množství kostelů v okolí je nevýhodou při vytváření jednotného farního společenství.
 • Musíme rozvíjet některé formy služeb otevřených pro turisty, nevěřící, lidi na okraji, atd.
 • Je nutné nalézt správně volenou službu pro bezdomovce, která nejen zajišťuje denní příděl polévky a občasnou výměnu oblečení, ale snaží se je vést k tomu, aby skrze práci nalezly sebehodnotu a sociální přijetí.