Identika farnosti sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Pátrat po vlastní identitě je důležité a potřebné v průběhu celého života. Co jsme zač? V čem se odlišujeme od ostatních? Jak si uvědomujeme sami sebe a svou bytostnou podstatu? Pokládat si podobné otázky je zásadní v různých fázích vývoje nejen jednotlivce, ale i společenství, skupin, institucí. Umožňuje nám to totiž nanovo vyhodnotit situaci, ujasnit si své aktuální postavení, zbavit se škodlivých iluzí a posílit vnitřní sounáležitost.
Sv. Augustin
Snad nejdůležitější pilíř identity farnosti sv. Tomáše tvoří pro mě postava sv. Augustina: bytostná spjatost s klášterem augustiniánů, fungování tzv. třetího řádu, každoroční Augustiniánský týden a samozřejmě i samotná podoba našeho farního kostela sv. Tomáše – to vše vytváří rámec našeho sebepojetí a podmínky pro mnohé aktivity.
Mezinárodní ráz
Nevím, zda by se po celém světě našlo mnoho kostelů, které by pod jednou střechou sdružovaly hned několik farních komunit tak, jak to máme u sv. Tomáše. Česká, anglická, španělská a filipínská komunita tvoří jeden neopakovatelný a vskutku multikulturní celek, krásnou ukázku pravé katolicity naší církve. Jsme různí a zároveň blízcí, chceme být otevření a navzájem se obohacovat.
Školství a vzdělávání
Spojení farnosti sv. Tomáše s mateřskou a základní školou a také gymnáziem sv. Augustina vychází z kombinace dvou důležitých složek poslání řádu augustiniánů – šíření osvěty a duchovní služby. I tento důraz na vzdělávání a jeho propojení s duchovním životem nás ve mnohých ohledech charakterizuje.
Bohatý kulturní a společenský život
Množství a spektrum aktivit farnosti sv. Tomáše je bezpochyby působivé. Jazykové kurzy, biblické hodiny, farní slavnosti či pivobraní – to je jen malý výčet z toho, co je pro farníky i další zájemce k dispozici. Chceme být aktivní, chceme se setkávat a radovat se. I to je důležitým článkem naší současné farní identity.
Charita
Mnoholetou tradici má naše farnost i v oblasti charitativní činnosti. Pečovat o potřebné, pomáhat lidem v nouzi, být otevření vůči cizímu neštěstí: o to vše se snažíme (nejen) na bázi farní charity.
Hudba
Důležitou součást identity naší farnosti tvoří v neposlední řadě i hudba. Svatotomášské varhany, aktivity sboru sv. Tomáše, sólová či společná vystoupení hudebníků, nahrávání CD či také adventní tradice zpívání staročeských rorátů dodává farnosti výrazný prvek kreativity a tvořivosti.

Otevřenost, mnohotvárnost, aktivnost.
Toto jsou tři hlavní slova charakterizující současnou identitu farnosti sv. Tomáše