Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

www.augustiniani.cz

Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

V současné době celý svět žije v mimořádné zdravotní krizi. Pandemie koronaviru (Covid-19) nás přivedla tváří v tvář realitě, kterou si nikdo z nás nebyl schopen představit. To může velmi dobře nechat mnohé z nás zmatené či neklidné.

Dovolte mi zapřemýšlet se, sdělit mé pocity, a nabídnout vám, jako bratr, trochu poučení v této složité době.

Prvně – neměli bychom tento problém bagatelizovat. Situace je velmi vážná. Není pochyb. Možná je pro nás těžké přijmout to a máme tendenci situaci zlehčovat. Pandemie pokračuje zřejmě nezastavitelným způsobem a zasahuje kontinenty a národy, zanechává jako dopad nemoc a smrt. Čelíme alarmující světové situaci. Proto je podstatným pokorný postoj. Prvně musíme být pokorní. Odtamtud můžeme převzít křehkost našeho stavu a pomíjivou povahu světové bezpečnosti: humanita není všemocná, ale zranitelná. Tvrdá realita, ve které žijeme, nás musí nasměrovat k Pánu, důvěřujíce v jeho milosrdenství.

Jedině z pokorného srdce můžeme rozpoznat a nabídnout nezbytnou odpověď jako augustiniáni a křesťané. Naše odpověď musí být založena, jako již bylo správně naznačeno na čtyřech pilířích: modlitba, klid, prevence a odpovědnost.
„Neměli bychom se obracet na Boha se slovy, ale s pocity, které máme v našich myslích a zaměření našich myšlenek, spolu s čistou láskou a prostou náklonností“. (sv. Augustin: Kázání na hoře). Děkuji Institutu augustiniánské spirituality za svolání dne modliteb Řádu na 20. března, třetí pátek postní, kterou budeme sdílet spolu s dalšími dvěma augustiniánskými řády, které mají s námi speciální vztah – jsou to Rekolekti sv. Augustina a Bosí augustiniáni. Doufám, že všichni z nás, muži a ženy, zasvěcené osoby a laici, se budou modlit společně, specielně v tento den, jako výkřik ze srdce celé augustiniánské rodiny (viz sv. Augustin: Výklad žalmů 118, 29, 1). Pamatujme na nemocné, pracovníky ve zdravotnictví, dobrovolníky. Modleme se také za zemřelé. Požádejme Pána života, aby nás vysvobodil ode všeho zlého.

Kéž nám všem Duch Svatý poskytne klid. Křesťanská odezva nepochází z úzkosti, vzrušení či ničivé muky, ale ze síly, kterou nám víra dává, která je setkání a zkušenost Krista. My všichni křičíme „Pane, zachraň nás!“ A slyšíme jeho uklidňující odpověď: „Nebojte se.“ (viz Mt 8, 25-26., 14,30-31). Tak to je. Každý z nás se musí s důvěrou svěřit Jeho rukám a požádat o přímluvu svatých našeho rádu v těchto velmi obtížných chvílích.

Zároveň požadavek na adekvátní prevenci nás nutí rozhodně spolupracovat s opatřeními nařízenými vládou. Několik biskupů a biskupských konferencí se již také vyjádřilo k tomuto požadavku. Ačkoliv některá opatření se nám mohou zdát drastická, musíme se jimi loajálně a zodpovědně řídit. Naše okamžitá a určená spolupráce, každého z nás a všech nás dohromady, je zásadní.

Ale dejte pozor, aby fyzická izolace či jiná opatření, která mají být přijata, nepředpokládala také izolaci duše. Je čas zesílit naši solidaritu. Pečujte o zdraví těch, kteří pracují či spolupracují s námi, s lidmi kteří jsou nám svěřeni a za něž jsme zodpovědní. Ať sobectví nepřevažuje nad spravedlností a naší pospolitostí.

A také vás žádám, abyste neopomíjeli pastorální péči. V této obtížné situaci je mnoho věřících zavaleno pochybností a nejistotou. Ať se nikdo necítí sám, či opuštěný, nebo dezorientovaný v těchto krizových okamžicích. Naše jednota srdce a mysli nás otvírá našim bratrům či sestrám, tomu, kdo trpí, tomu, který se obává. Nemůžeme nikomu odmítnout duchovní pomoc a útěchu Krista, jehož jsme nástrojem a přítomností. Děláme viditelným milosrdenství Boží. Nabídněme tvůrčí možnosti. Jakožto augustiniánští bratři a sestry jsme se světem a sdílíme jeho smutek a utrpení. Tam jistě není nic opravdu lidského, co by nenalezlo odezvu v našich srdcích (viz Gaudium et Spes, 1). Tady žijí naše komunity. Ať je tedy naše odezva rozhodným svědectvím lásky a z lásky. „
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ (1 Jn 4, 16).

Drazí bratři a sestry: s Boží pomocí překonáme současnou situaci a budeme očištěni. Z reality, které čelíme, vytrvalí ve víře a velkorysí v lásce obnovme v nás naději.

Svěřujeme náš život Panně Marii, Naší Matce Ustavičné pomoci, a žádáme ji, aby nás chránila ode všeho zlého.

P. Alejandro Moral Antón, Generální převor O.S.A.

Řím, 14. března 2020