Generální stanovy

Generální stanovy

Založení bratrstva sekulárních augustiniánů

Pro kanonické založení bratrstva se vyžaduje:

 1. písemná žádost Major Superiora řádu se souhlasem jeho rady,
 2. souhlas místního Ordináře, daný písemně,
 3. souhlas generálního představeného.

Struktura

Major Superior, buď přímo nebo prostřednictvím delegáta, zajistí řádné fungování bratrstva založeného v oblasti jeho pravomoci. Na něm je, aby ustanovil Duchovního ředitele, po konzultaci s radou dotyčné fraternity.

Hlavní pravomoci Duchovního ředitele jsou:

 1. přijímat ve jménu Generálního představeného nové členy,
 2. scházet se periodicky se svými členy, aby je instruoval v následování Krista a ve znalosti a zachovávání Životního pravidla a Stanov,
 3. vést členy v plnění jejich povinností, stále je povzbuzovat v zachovávání Životního pravidla a Stanov,
 4. podporovat augustiniánského ducha ve všech činnostech fraternity,
 5. zúčastňovat se setkání členů,
 6. být přítomen v radě fraternity, ale bez práva volit.

Místní fraternita je pod vedením Prezidenta a rady, kteří jsou voleni těmi členy, kteří už dělali sliby nebo přísliby. Doba úřadu a jiné normy jsou určeny zvláštními stanovami.

Hlavní povinnosti Presidenta jsou:

 1. předsedat všem mítinkům rady a bratrstva,
 2. vést a udržovat ducha bratrství a bratrského sdílení,
 3. povzbuzovat a podporovat apoštolské aktivity bratrstva,
 4. střežit zachovávání Pravidla života a Stanov.

Kompetence rady, jinak než, co je označeno v těchto Stanovách, musí být určeno zvláštními Stanovami.

Jiné orgány, o nichž se předpokládá, že jsou užitečné na lokální úrovni a nejsou určeny v těchto Stanovách, mají být založeny se souhlasem Rady bratrstva.

Připuštění

Všichni věřící obou pohlaví mohou vstoupit do augustiniánského sekulárního bratrstva za předpokladu že:

 1. dosáhli věku určeného v příslušných Stanovách,
 2. se zavážou k získávání křesťanské formace podle augustiniánského ducha, což jim pomůže odpovědět na všeobecné volání ke svatosti a aby přinášeli svědectví Kristu v jejich vlastním časném prostředí,
 3. přijmou odpovědnost a účast na životě fraternity a budou přispívat k realizaci jejich záměrů,
 4. nejsou členy jiných sekulárních fraternit.

Připuštení k členství, o které žádá zainteresovaní strana, je dáno presidentem se souhlasem rady. Obřad připuštení se koná podle rituálu Řádu.

Dříve než vykoná závazky nebo sliby ve fraternitě, musí mít období formace, ne méně než jeden rok. Během té doby pod vedením duchovního ředitele bude se on(a):

 1. učit důkladně evangelium, Životní pravidlo a Stanovy,
 2. přemýšlet pečlivě o možnosti naplnit to, co fraternita žádá,
 3. bude se snažit žít křesťanský život s vetší věrností, zvláště pokud jde o modlitbu a plnění svých zvláštních povinností v životě,
 4. být v kontaktu s Presidentem a ostatními členy, zvláště účastí na setkáních a ostatních činnostech fraternity.

Když období formace je skončeno a se souhlasem rady, nový člen vykoná sliby nebo přísliby, podle rituálu řádu.