Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Hudba v průběhu církevního roku – 2010

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
IV. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
4 koncerty
7 vystoupení při slavnostních bohoslužbách


Koncerty

 1. Tříkrálový koncert

  V úterý 5.1.2010 v 18:00 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

  České koledy a pastorely

Hudba v průběhu církevního roku – 2009

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
III. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
6 koncertů
8 vystoupení při slavnostních bohoslužbách


Koncerty

 1. Tříkrálový koncert

  V pondělí 5.1.2009 v 17:30 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

  České a evropské koledy, Antonio Vivaldi

Hudba v průběhu církevního roku – 2008

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
II. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
5 koncertů


 1. Vánoční koncert

  V pátek 4.1.2008 v 18:00 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

  České a evropské koledy

  Svatotomášský sbor + Bambini augustiniani, chlapecký sbor Bruncvík, Verner collegium

Hudba v průběhu církevního roku – 2007

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
I. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
6 koncertů


 1. Vánoční koncert

  V neděli 7.1.2007 v 15:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

  Cantores + Bambini augustiniani

 2. Velikonoční koncert

  V pátek 6.4.2007 v 14:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

Festival duchovní hudby – hudba v průběhu církevního roku

Účelem festivalu duchovní hudby zůstává přiblížit širší veřejnosti hudbu různých církevních období během roku, jak odpovídá jednotlivým liturgickým obdobím. Vzhledem k velkému ohlasu prvních dvou ročníků festivalu jsme se rozhodli zařadit do oficiálního programu festivalu také naše pravidelná vystoupení při slavnostních bohoslužbách, aby si zájemci o naši hudbu mohli jednotlivé skladby vyslechnout též v kontextu s liturgií, tak jak byly původně svými autory zamýšleny.

Historie Svatotomášského sboru

Historie a základní informace

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše apoštola řádu sv. Augustina v Praze z popudu tehdejšího převora P. Miguela Fuertese, OSA.

Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

Ministranti

Ministranti

Vznik ministrantské služby jako laické liturgické služby souvisí s tím, že se nedostávalo kleriků, z nichž alespoň jeden měl asistovat při slavení (od 13. stol. i privátní) mše. Byli proto nahrazováni laiky. Dokladem pro to je např. Admonitio synodalis z 9. stol., kde se říká: „Omnis presbyter clericum habeat vel scholarem, qui epistolam vel lectionem legat et ei ad missam respondeat, et cum quo psalmos cantet“. Ještě v r.

Obecně o osudu liturgických služeb laiků v dějinách církve

Obecně o osudu liturgických služeb laiků v dějinách církve

Jak už jsem se zmínil ve svém stručném pojednání o historickém vývoji liturgických služeb laiků v Teologických textech, došlo od poloviny třetího století vlivem početního nárůstu kleriků k tomu, že celá řada liturgických služeb vykonávaných do té doby laiky byla převzata kleriky. Časem se tak z původně laických liturgických služeb stala nižší „svěcení“, na která se začalo pohlížet jako na předstupně diakonátu a presbyterátu.

Liturgické služby laiků

Liturgické služby laiků

Liturgická konstituce Sacrosanctum Concilium II. vatikánského koncilu hovoří o liturgické službě laiků v čl. 29, v odst. 1/III B věnovaném směrnicím, jež vyplývají z hierarchické a společenské povahy liturgie. Úvodní čl. 26 tohoto odstavce zdůrazňuje, že liturgická jednání nemají soukromý charakter, nýbrž jsou to slavení církve, jež je chápána jako svatý lid, sjednocený a uspořádaný biskupy. Liturgická jednání jsou proto záležitostí celé církve, zviditelňují ji a ovlivňují.

Syndikovat obsah